Det okända och dess betydelser

Flicka fjäril

Affirmation
En affirmation är en positiv utsago som repeteras så ofta som möjligt så att tankemönstret påverkas. Affirmation är en medveten, positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att börja skapa det du vill ha, eller ha mer av i ditt liv. En affirmation är ett ord eller en mening som man upprepar till sig själv tills den blir en del av ens dagliga tankar, känslor och vane mönster.

Affirmationen handlar om din egna förändring och ska formuleras som om den redan var sann. Att jobba med affirmationer är ett bra sätt att förändra sina tankar, sig själv och öppna nya dörrar. För att förankra en affirmationen kan du skriva den, läsa den, sjunga den, sätt upp den på någon synlig plats t ex kylskåps dörren, säga den högt inför andra m m.

Ditt undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden.

Låt affirmationen sjunka in i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft och på så vis skapa en ny verklighet åt dig. Det är det du ofta tänker på som blir din verklighet.

Akasha

Det sägs att ”akasha” är substansen som de fyra grundläggande elementen Eld, Vatten, Jord och Luft är skapad utav. Tillsammans med essensen ”akasha”, representerar detta fem element om de mänskliga essenserna.

Akasha krönikan är som ett väldigt stort bibliotek där alla information sparas som varje enskild individ som har levt på jorden finns bevarat och samlat, som ett enormt superminne, ett universellt arkiv som lagrar alla tankar, ord och handlingar sedan begynnelsen. Och det är insikten i denna som gör clairvoyance, klarsyn och intuition möjlig.

Akasha är förrådet för allt det förflutna, det nuvarande och alla kommande händelser i samma stund. I akasha finns det upptecknat som alla verkningarna av andliga orsaker samt alla de handlingar och tankar som utgått antingen från anden eller materien.

Ande – Andeväsen

En människa som tros leva vidare i en icke materiell form efter döden.Andliga guider
Andliga guider kan vara både döda anhöriga eller en annan själ som finns vid din sida. Våra andliga guider, skyddsänglar eller andra hjälpare är en förlängning av vår existens. Vi har skyddsänglar som befinner sig på en hög nivå och vi har andliga guider och vägledare, som är själar som fortsätter att utvecklas och har till uppgift att följa och hjälpa oss när vi lever här på jorden. Enligt de flesta traditioner så har vi alla minst en andlig guide vid vår sida, vissa har flera guider. Oftast har vi en guide som är med oss hela livet, ibland får vi tillfälliga guider beroende på olika större händelser vi går igenom.

En andlig guide, kallas av vissa för ängel men det är inte riktigt rätt. Guider står i ständig kontakt med källan och oss fysiska varelser i den materiella världen. Guidernas önskan är att vi skall bli medvetna om deras närvaro, så att vi kan ta till oss det vi behöver för att växa i vår andlighet. Våra guider och vägledare har all information om oss och viker inte från vår sida. Därför kan vi i kontakten med dem vara trygga i alla aspekter. Vi har alla olika namn för dem, andliga vägledare, guider, skyddsänglar mm. Vilket namn vi än använder är det samma slags beskydd vi får. Det finns olika nivåer där olika guider, vägledare och skyddsänglar befinner sig, beroende på vilken uppgift de har.

Astrologi

Astrologi är en ockult vetenskap som är baserad på erfarenheter. Astrologin baserar sig inte på att planeterna eller himla-kropparna i sig själva utövar något inflytande på livet här på jorden, utan att det råder en slags överenskommelse mellan himlakropparnas lägen på himlen och vad som sker på jorden vid samma tillfälle. Det individuella horoskopet är baserat på födelseögonblicket, och är en kartläggning av planeternas positioner vid det tillfället. Astrologin bygger på den gamla tron att man kan förutse vad som ska hända i den närmaste framtiden om man studerar stjärnornas och planeternas rörelser.

Ett horoskop som räknats fram med utgångspunkt från den exakta födelsetiden på minuten kan vara helt pålitligt, men när det gäller den individuella t ex vågen eller kräftan, så måste det nog hållas rätt allmänt eftersom de inte bygger på exakt födelsedata. Tron på astrologi förutsätter att alla förändringar i vår värld har en parallell värld i universum. Vi hittar liknande föreställningar i alla kulturer, men astrologin har i snävare mening närmast sitt ursprung i orienten.

Aura

Förutom vår fysiska anatomi, vår kropp med cirkulation, andning etc, finns det också en ”subtil” anatomi som under normala omständigheter är osynlig som kallas aura. Denna fina anatomi dvs. auran omger den fysiska kroppen. Auran beskrivs i allmänhet som en oval, lysande, färgrik utstrålning som genomtränger och omger den fysiska kroppen. Den är alltid
i ständig rörelse och reagerar på såväl impulser från omgivningen som våra tankar, känslor och vårt fysiska välmående.

Auran formas av fina färgstrålar, vilka omger kroppen. Varje färg i auran har en viss vibration, vilken har olika betydelse.

Auran, som hänger samman med aktiviteten i våra chakran reflekterar det individuella medvetandetillståndet. Färgerna i auran ger oss information om medvetandet, om tankar, känslor, förmågor och vitala energier hos en person.

Den eteriska kroppen strålar oftast ut ungefär 2-3 cm från den fysiska kroppen. Dess huvudsakliga funktion är att ta emot och föra vidare livsenergin. Den astrala kroppen sträcker sig till ungefär 30 cm utanför kroppen. Den har förbindelse med individens känslomässiga tillstånd och tankemönster. Negativa tankar eller känslomässiga upplevelser kan sippra igenom från den delen av auran till de eteriska och fysiska planen och ge sig till känna som sjukdomar och ohälsa.

Allt levande omkring oss omger sig med ett energifält dvs en aura. Energifältet vibrerar i olika hastigheter, och varje människa har sin egen energivibration. Förändrar vi energifältet i auran så förändras också den fysiska kroppen och tvärtom.

Aurarening eller psykisk kirurgi

Det är ett kraftfullt instrument för helandet. Det bygger på att klienten aktivt deltar i processen. Genom att ge ett problem en form, en färg, struktur, t.o.m olika ljud, har behandlaren och klienten något att fokusera på. Reiki-utövaren rensar ut den negativa energin ur klientens aura. Det är viktigt att klienten är villig att släppa taget om problemen. När sedan de negativa energierna eller blockeringarna är borta, flödar energin åter fritt och ett helande äger rum detta kan också tydligt ses i auran

Automatisk skrift
Utförs oftast av en person som befinner sig i trans och är helt omedveten om sitt skrivande. Handen leds av sig själv, och handen skriver meddelanden och svarar på olika frågor.

Chakra

Den mänskliga kroppen har 7 stora livshjul och hundratals små energicenter, men det är de sju större som man refererar till som chakran. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen. Chakra betyder hjul och är energipunkter. Chakran representerat olika kvaliter av energier och har olika färger, och de alla påverkar kroppsdelarna och organen i den fysiska kroppen. Det är viktigt att dessa chakran är i balans med varandra. För mycket eller för lite energi i ett chakra kan ställa till med problem, skapa stress, utmattning eller sjukdomstillstånd. Ibland uppstår blockeringar. För att bli av med blockeringarna måste man tillföra energi.

Det finns 7 stycken större chakran i koroppen och de ligger på en lodrät linje från hjässa till fot, och alla har var sin färg. Våra Chakran har olika färger och står för olika saker.

Baschakrat = Rotcentrets färg är rött, det visar hur ”jordade” vi är. Även sexualdriften och förmågan att överleva står detta chakra för.

Navelchakrat = Färgen är orange och står för självförtroende och välbefinnande.

Sola Plexus = Färgen är gul och står för det känsliga i kroppen – all glädje och sorg finns här.

Hjärtchakra = Färgen är grön och står för kärlek och medkänsla.

Halschakra = Färgen är turkos och står för kreativitet och kommunikation.

Tredje ögat = Panncentret är indigoblått och står för  intuition, klärvojans och medialitet.

Kunskapens öga är ett annat ord för tredje ögat.

Kronchakrat =  Färgen är violett och den tusenbladiga lotusblomman står för kontakten med universum och det högre jaget. Öppna alltid detta chakra uppåt.

Clairvoyance

Clairvoyance kommer från franskan och betyder ordagrant klarsyn. Förmågan att se det som är dolt för våra vanliga sinnen. Clairvoyance är ungefär samma sak som vårt ord synsk. Det är en förmåga att se med sina inre ögon d v s få information via inre bilder. En clairvoyant person kan ofta uppfatta händelser och saker som sker i nutid, förfluten tid och framtiden samt fånga upp fakta om personer, djur och platser.

Dansande bord

Består oftast av ett bord i trä med tre ben. Deltagarna kan ofta se bordet röra sig, det kan höras knackningar i bordsskivan eller genom något av bordets ben.

Feng Shui

Feng shui är en flera tusen år gammal kinesisk filosofi, en lära som beskriver hur vi påverkas av färger, former, material och energifält runt omkring oss. Feng shui handlar om den osynliga energi som finns i all materia, och de vägar som denna energi tar. Att inreda för god feng shui innebär att skapa rum som balanserar de fem grundenergier som universum enligt feng shui består av. Kineserna har alltid trott att vi blir påverkade av energier som omger oss. Genom feng shui kan man harmonisera omgivningen så att den arbetar för dig och inte mot dig.

Grafologi

Ett sätt att förutsäga en människas framtid och personlighet genom att tyda och studera en människas handstil.

Handläsning
Dom som arbetar med handläsning, dvs kiromanti menar att om man studerar en människas händer och speciellt handflatan kan man se vederbörandes temperament och fysiska tillstånd, med utgångspunkt av att detta kan man också se vederbörandes framtida händelser. När man spår i hand koncentrerar man sig på handens former, linjer och handflatornas utseende.

Healing

Healing är en form av helande. Det går att utveckla healing förmåga med hjälp av övningar och kurser. Det finns många former av healing men all healing kommer från samma ursprungskälla. Vid healing arbetar med bl a blockeringar i kroppens energiflöde, då dessa många gånger är ett hinder i den fysiska kroppen. Blockeringarna kan ofta kännas av intuitivt. En duktig healer kan upplösa och ta bort dessa blockeringar och då återställs dess ursprungliga flöde i den fysiska kroppen och olika krämpor, åkommor och sjukdomar kan upphöra.

Det finns många behandlingsmetoder inom healing att välja på. Man kan också som ett komplement till healing använda sig utav stenar och kristaller då healingen verkar på olika plan, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Healingen ger ofta ett inre lugn och man känner sig många gånger fylld energi och kraft efter en behandling. Healingen öppnar också upp andligt så att man kan nå nya insikter, vilket gör att man utvecklas på flera plan. Healingen hjälper till att stimulera kroppens egna och naturliga krafter så att det blir balans i både kropp, ande och själ.

Horoskop

Ditt personliga horoskop fungerar som en vägvisare i din vardag. Varje människa är unik och har sin speciella väg att följa. Ett personligt horoskop bygger på matematiska beräkningar och exakta uppgifter om din födelse: tid, datum, år och plats.

I astrologin finns en karta över himlen som visar de relativa positionerna mellan stjärntecken vid en bestämd tidpunkt och används för att ge information om förutsagda kommande händelser. Den inre cirkeln är uppdelad i 12 hus och representerar olika livs aktiviteter såsom karriär, äktenskap, barn, vänskap osv. En individs horoskop tar utgångspunkt från födelse ögonblicket och födelseplatsen och används av astrologer för att analysera en personen karaktär och för att förutsäga framtiden.

Hypnos

Ett förändrat medvetandetillstånd med ökad suggestibilitet, vilket uppstår genom suggestioner från en annan person. Många människor anser att hypnos är något slags hokus pokus. Då tänker man oftast på att hypnotisören kan försätta en människa i ett tillstånd och styra över den. Detta stämmer till viss del men en människans karaktär spelar stor roll här. En del människor är säkra att de aldrig kan hypnotiseras, vilket är fel då det oftast går. Alla människor kan påverkas och i viss mån suggereras till vissa tankar eller handlingar. Men de som inte har tillit till hypnotisören kommer troligtvis att se hela sessionen med misstro och inte bli så mottagliga.

I Ching

I Ching är det urgamla kinesiska oraklet som idag talar till oss. Det bygger på en kombination av Yin och Yang energier. Tanken är att det finns ett riktigt förhållningssätt i varje situation, beroende på vilket energimönster som just då råder.

I-Ching är således den äldsta konsten för spådom och är den populäraste formen av spiritistisk kunskap och orakel kännedom i Asien.

Ursprungligen skulle man sortera rölleka stjälkar efter ett visst mönster. En annan tradition har varit att kasta mynt. Beroende på vilka mynt du drar, får du ett mönster och ett tal från 1 till 64. Detta talet motsvarar ett visst förhållningssätt. Man kan använda I Ching när man står inför ett dilemma eller ett beslut. Då drar vi först mynten för det ena alternativet, och sedan för det andra. Man kan också använda sig utav små trä pinnar t ex.

Intuition

Utomsinnligt varseblivningssätt. Ett sjätte sinne som säger att man känner på sig något. Känslan av förståelse av något, omedelbar insikt utan någon hjälp av reflektion eller erfarenhet.

Kaffesump – Kafemanti

Man kan spå i kaffesump genom att tolka figurer som oftast är diffusa i kaffesumpen som oftast är uthälld på ett fat, sedan är det upp till spådamen att tolka detta.

Karma

Det hela går ut på principen ”som man sår får man skörda” och ”orsak och verkan”. Allt gott som du gör kommer tillbaka till dig likaså allt ont. Det spelar ingen roll om det sker i detta liv eller i ett kommande liv.

Kanalisering

Vid en kanalisering har man kontakt med andeväsen ifrån andra dimensioner som finns runt om oss t ex avlidna släktingar, änglar och guider. Man kan många gånger även ta in, kanalisera och kommunicera med djur och andra väsen som gått över till den andra sidan. De alla finns tillgängliga för att hjälpa oss på olika vis i vår utveckling, både personligt och andligt så att vi kan komma vidare och växa andligt.

Kiromanti

Tydning av en människas öde genom att titta på handens linjer och dess speciella former.

Klarsyn

Klarsyn betyder att man är synsk och att man kan se sådant som är dolt för de vanliga sinnena.

Kläraudians

Betyder helt enkelt ”klarhörsel”. Kläraudians är en andlig förmåga, det inre andliga örats förmåga. Det inre örat låter oss att höra det vi själva vill, och på vilket avstånd som helst, vare sig det utspelas här på jorden eller någon annanstans. Den som har förmågan till sann kläraudians kan höra olika energier. Varje liten atom sjunger och har sin egen ton. Kläraudians innebär att man hör med det inre, andliga örat. En människa hör sådant som inte kan förnimmas med de fysiska öronen.

Klärvoajans 

Klärvojans betyder klarseende, att man har förmågan att få information via inre bilder, att man kan se via det ”tredje ögat” Det kan gälla personer eller saker som inte har en materiell aspekt. Det kan vara en avliden människa, ett djur eller ”väsen”.

Kristallkula – Kristallomanti

Kristallkula är ett redskap som används för att ”skåda” in i framtiden och förutspå vad som kommer att hända. Har formen av ett klot och är ofta gjord av glas eller kristall. Kristallkulan är en form av spådomsmagi som var känt i gamla tider från Orienten och Egypten.

Kristallkulan har använts i flera århundraden av bl a olika häxor. Att spå i kristallkula kallas ibland för SCRYING, kommer från engelskan. Det finns kristallkulor i olika storlekar och färger. När man ser in i framtiden rekommenderas ofta en genomskinlig eller svart kula med så få luftbubblor som möjligt.

Meditation

Meditationen är en djup form av vila. Det är ett sätt att komma in i djupet av sig själv och vara närvarande i nuet. Du kan uppleva en djup inre ro, en total frid av rent medvetande, och att omvärlden blir utsuddad och du upplever att du är ett med alltet. Genom meditation kan man komma i kontakt med vår egen kropps innersta.

Det är i tystnaden vi kan uppleva total lycka, inspirationen, inlevelsen, medkänslan samt den enorma villkorslösa kärleken. Meditation är ett sätt, en nyckel till att uppnå total frihet och självkännedom. All meditation har en väldig positiv inverkan och effekt på både kropp och själ. Meditation minskar stress och har en avslappnande effekt. Meditationen ökar också ditt medvetande och stärker din intuition.

Oftast vid en meditation sitter man stilla med slutna ögon och fokuserar sin uppmärksamhet på en inre föreställning eller försöker att inte tänka på någonting alls. Alla kan lära sig meditera och genom meditation får vi kontakt med vårt undermedvetna, vår inre visdom, vår kraft samtidigt som vi öppnar upp våra sinnen till den andliga dimensionen.

Medium

Ett medium är en fysisk person som kan förmedla kontakter med avlidna personers andar, dvs som har förmågan att kommunicera med andeväsen från den andra sidan. Man kan även träffa ett medium och ha en privatsittning/seans om man hellre vill det. Ibland är fler människor samlade och då ges en storseans.

Numerologi

Numerologin är en mycket gammal lära där siffrorna inte bara används till att räkna med utan kan säga mycket om personer och händelser. Numerologi bygger på tolkning av de bokstäver och de tal som vi på olika sätt sammanlänkas med, ungefär som vid en tolkning av horoskop. Numerologi är vetenskap om siffror och bokstäver och hur de påverkar oss. Allting har ju sin energinivå och så även bokstäver och siffror. Inom numerologin så har varje bokstav sin egen siffra och med det också ett eget värde. Med Numerologi kan vi få hjälp att förstå oss själva, våra liv och de situationer vi möter. Få inspiration och råd kring våra livsmål och möjligheter utifrån dem.

Det finns flera olika sätt att tolka bokstäver och siffror, men det är namnet och födelsedatumet som har störst betydelse för en människas livsöde inom numerologin. Siffrorna 1-9 har alla olika kosmiska vibrationshastigheter. Hastigheten på vibrationen förutspår en människas egenskaper och framtid, och också platser och händelser.

Ouijabräde
En bräda av trä som är monterad på små hjul på vilket mediet lägger sin hand eller sina händer. Ouijabrädan förflyttar sig över ett papper med alfabetets bokstäver. På detta sätt kan man få meddelanden från andevärlden. Det är viktigt att man ser till att endast goda energier och andeväsen är närvarande vid detta utövande.

Orakel
Orakel är en gudomlig förmedling om framtiden eller något okänt. Oraklet ger ofta svar i ett transtillstånd genom att ta kontakt med icke fysiska varelser för att få råd och vägledning. Vanligtvis ger ett orakel svar på en fråga, till skillnad från en profet, där gudomen meddelar sig genom en profet i form av profetior.

Orakelmetoder
Det finns en hel rad olika sätt att kontakta den andliga världen: tarot, i ching, kartomani, runor, ouijaboard, automatisk skrift, kristallskådning, kaffesump, kiromanti och trollbord t ex.

pendel. Ett föremål av varierande art som hänger i en tråd. Användaren håller andra änden och låter pendelns olika svängningar ge svar på frågor. Pendeln är ett av våra äldsta redskap när det gäller att spå in i framtiden, eller leta efter försvunna föremål.

Man kan även använda pendeln till chakra-balansering. Pendel finns att köpa i olika butiker men också ute på internet. Man kan göra en själv om man hellre vill det. Man kan t ex ta en vigselring och binder den i ett hårstrå eller i en tunn sytråd. Det går även bra med ädelstenar av olika slag.

En pendeln kan ge tidsangivelse för olika händelser, samt ge svar på vilka vitaminer din kropp önskar och vilken typ av mat du behöver för att må bra. Pendeln kan också berätta för dig om vilka färger din kropp behöver för att stärka upp den likaså kan pendeln visa på vilka chakran som behöver balanseras upp. Man kan också ställa frågor till den såsom ska du studera, vilken typ av arbete passar dig, är det dags att starta eget, när du borde resa utomlands, passar du ihop med din partner eller när kommer du att träffa en partner m m. Du kan ställa vilka frågor du vill.

Psykokinesi
Är när ett föremål förflyttar sig enbart med tankens hjälp eller genom andra andliga krafter.

Psykometri

Genom beröring kan ett medium bli medveten om en persons vibrationer, dennes framtid samt dess förflutna. Genom att t ex hålla i ett foto eller genom att ha ett föremål i sin hand från en levande eller avliden person kan den få en paranormal kontakt.

Reiki 

Av japanska ”rei ki” som betyder universell energi. Reiki är en gammal healingmetod från Orienten som ser på helheten,
både på kropp och själ. Reiki är både skonsam och mycket kraftfull. Genom historien har det varit exempel på att
metoden hjälper mot en hel del sjukdomar, hjärtsjukdomar, hudproblem, förkylning, sömnlöshet m.m. Reiki är livsenergi dvs. Prana. Det är den energi som genomsyrar allt levande i hela universum. Det är den energin som sammankopplar allt levande med varandra, som gör att vi alla hör ihop, människor, djur, växter.

Den står för villkorslös kärlek, den är kommunikationen mellan våra hjärtan. Dess främsta syfte är att skapa harmoni i kropp och själ. Den utvecklar både kroppsligt och känslomässigt samtidigt som den kan läka psykiska och fysiska obalanser och sjukdomar kan då förebyggas.

Reinkarnation

Reinkarnationstanken inom spiritualismen menar att vi människor föds av egen fri vilja och att vi själva är medskapare till vårt egna liv. Det vi sår får vi skörda eller orsak och verkan. Detta kallas för karma. Vi väljer att återfödas för att få erfarenheter och lärdomar tills vi har nått den utvecklingsnivå från vilken vi inte behöver reinkarnera, dvs. återfödas mer. De flesta av spiritualisterna tror på reinkarnation.

Reinkarnationstanken har alltid varit främmande både inom judendomen och kristendomen.

Runor

Kommer från det keltiska ordet ”runa” som betyder mysterium eller.
Ett forntida germanskt skrifttecken som vid kristendomens utbredelse blev ersatt av det latinska alfabetet. Runor är ett uråldrigt sätt att skriva på och tolka på. Man drar en speciell runa och med kunskap om deras energi och kraft så kan man berätta väldigt mycket, sen får man också se till vad man hade i tankarna när man drog, hade man en fråga eller ville man bara se vad som kom upp.

Shaman

Många personer inom olika naturreligioner praktiserar shamanism. Med hjälp av olika tekniker kan shamanen t.ex. förändra sitt medvetande och företa sig resor i osynliga dimensioner och till andra osynliga världar. Kunskaper shamanen får i andra världar används bl.a för att spå samt bota olika former av sjukdomar.

Seans

En storseans innebär att man träffas flera stycken tillsammans med ett medium och försöker få tillstånd en kontakt med andevärlden. Man kan även träffa ett medium privat och ha en privatsittning om man hellre vill det.

Oftast så inleder man en seans andakt med att man tänder lite ljus och har lite lugn avslappnande musik i bakgrunden, en del ber en bön tillsammans innan man börjar. Detta görs för att man ska bygga upp en fin, trevlig och harmonisk stämning. Det beror inte bara på mediet om seans andakten ska gå bra.

Atmosfären är väldigt viktig och att de närvarande är positiva och förväntansfulla för att det ska fungera bra. Man vill ju få tillstånd en förbindelse mellan vår värld och andevärlden. Mediet är en kanal mellan andevärlden och vår värld.

Hon eller han får då till sig budskap och information från den andra sidan genom bilder, ord, tankar och/eller känslor som hon eller han sedan förmedlar vidare till de närvarande personerna. Ett medium kan inte påverka eller bestämma vem eller vilka som ska komma från den andra sidan och förmedla budskap, det avgör andevärlden.

Spiritism 
Spiritualism är en livsåskådning, dvs man är övertygad om att livet inte tar slut utan fortsätter efter den fysiska döden fast i andra former. Spiritualismens syfte är att försöka visa att livet dvs att själen övervinner den fysiska döden och att kontakt med andevärlden är möjlig genom t ex meditation, böner eller seanser. Den fysiska döden betyder egentligen bara en övergång till en annan dimension som finns vid sidan från vår. Under alla årtusenden så har det funnits människor som har kunnat prata och ta kontakt med andar, t.ex. shamaner och indianer. Naturfolk har med sitt öppna sinne alltid haft en naturlig relation till andevärlden.

Spåkvinna

Spåkvinna eller en spåman är en person som kan se in i framtiden med hjälp av olika hjälp medel, kan vara genom en kristallkula, kaffesump, en vanlig kortlek, tarotkort mm. Det finns olika metoder man kan använda sig utav för att utföra sin spådom.

Synsk

Betyder en syn, det vill säga att man kan se saker och ting som är dolda, dvs övernaturliga. Man kan också vara clairvoyant eller klarsynt.

Tarot

Det är inte någon som egentligen vet exakt varifrån tarotkorten härstammar. En del traditioner säger att korten härstammar från Egypten. Ursprungligen skall tarot vara en hemlig kod för att bevara ideologier som blivit förbjudna utav kyrkan.
Under lång tid har tarot korten används för spådomar och förutsägelser om framtiden. ’

Tarotleken består av två delar:

Stora arkanan 22 kort och Lilla arkanan (hemlighet) med 56 kort. Ordet arkana betyder mystisk och hemlig.

Alla kort har både en positiv och negativ betydelse dvs. inget kort är bara negativt eller positivt. Korten har en poetisk symbolik med olika nycklar för att öppna ens inre för nya idéer, tankegångar och möjligheter.

Telepati

Överföring av tankar mellan två personer, t ex man känner på sig vad den andre personen gör, tänker. En överföring av en persons förnimmelser till någon annan utan att något känt fysiskt hjälpmedel är inblandat.

Trans

Är ett förändrat medvetande tillstånd, där sekundära personligheter kan komma upp till ytan och ta över talorgan. Detta trans tillstånd kan uppkomma ibland spontant eller framkallas genom självsuggestion eller av andra personer genom suggestion eller hypnos. Många av våra spiritualistiska medier går spontant i trans.

Tungomålstal
Ett medium kan ibland uttrycka sig eller skriva på ett främmande språk som hon i vanliga fall inte alls känner till.

Varsel

Ett varsel är en varning om kommande händelser.

Änglakort
Kort med olika bilder samt ett budskap på varje kort. Korten är en vägledning av en kosmisk energi som ger liv, inspiration, uppmuntran och andlig näring. Korten kan användas på flera sätt. Du kan t ex dra ett kort på morgonen för att få ett budskap för dagen eller om Du har en frågeställning som Du önskar svar på så kan Du dra ett kort för att se vilket budskap Universum vill ge Dig. Korten kan användas för att lösa problem eller för att ge dig vägledning. Bekräftelsen ger stöd och uppmuntran att hjälpa till att utveckla dig i din intuition och andlighet.

Änglar

Vi har alla Skyddsänglar/Guider som vakar över oss. En del av oss har en medan vissa har flera änglar vid vår sida som vakar och följer oss på livets väg från födelsen tills dess att det är dags att lämna jordelivet för denna gång. Ibland kan man känna deras närvaro, man kan uppleva att man inte är ensam i rummet, kanske ser man en skugga i ögonvrån eller känner en vind komma mot en fast fönstret i rummet inte är öppet. Det finns många olika sätt att märka och känna kontakt med änglarna som finns runt oss. Ibland möter vi dom i våra drömmar eller i meditationer där dom också kan ge oss olika budskap. Om du vill ha kontakt med din ängel/guide så be att den kommer in i ditt liv.Det är då också viktigt att man har ett öppet sinne och förhållnings sätt då mötet eller kontakten kanske inte riktigt blir som man har förväntat sig.

Var inte rädd för att prata med dem, be dem om vägledning och hjälp vid behov. Svaret kanske inte kommer på en gång utan det kan komma vid ett senare tillfälle. När man bett om ett tecken eller ett svar på en fråga man har så är det viktigt att sedan vara lyhörd för vad man känner och upplever, då svaret kan komma på så många olika sätt; kan vara genom en direkt kommunikation, genom meditation eller kanske genom en dröm. Men svaret kan också visa sig genom att Du blir ledd till en text i en bok, genom en spontanhändelse eller att någon människa bara råkar visa något som gör att du förstår att det är svaret på Din fråga.

Änglarna hjälper oss gärna men de låter oss oftast ta första steget, då de inte gärna vill tränga sig på och ta några beslut åt oss om vi själva inte bett om det. De hjälper och stöttar i livets olika skeenden men det är ändå vi som måste ta våra egna beslut och ta ansvar för våra liv.