Ayurvedisk läkekonst

Ayurveda

Ayurveda är kunskapen om långt liv i hälsa, lycka och balans. Enligt det ayurvediska synsättet ses samspelet mellan mikrokosmos inom oss och makrokosmos via våra fem sinnen, som en väg till mer hälsa, mer lycka och som ett sätt att förebygga ohälsa.

 • Ayurveda är en 5 000 år gammal läkekonst som ser sjukdomar som skapade av obalanser i kroppen.
 • Ayurveda är världens äldsta dokumenterade system för förebyggande hälsovård och erkänt av FN:s världshälsoorganisation, WHO.
 • Ayurvedisk medicin är en komplementär behandlingsform som med många olika regimer för alla fem sinnena har som mål att balansera och stärka kroppens och själens egen helande förmåga.
 • Varje människa har medfödda egenskaper och beroende på vilken egenskap som är dominerande tillhör man kroppstyper som kapha, pitta eller vata.
 • Om man utsätts för påfrestningar reagerar man med den del av kroppen som är svagast.
 • En behandling inleds med att läkaren fastställer vilken kroppstyp man är och vad i kroppen som är i obalans.
 • Ayurveda arbetar med grundläggande kost- och livsstilsråd för att återställa hälsa och för att förebygga sjukdomar. Stor vikt läggs vid motion, meditation och avslappning, allt anpassat efter den egna kroppspersonligheten.
 • I Indien är ayurveda ett godkänt medicinskt system som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus.

Källor: Maharishi Ayurveda och Per Nordgren, ayurvedaläkare, Stocka

Ayurvedas definition av olika kroppstyper

Ayurveda betyder ”kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet.

Ayurveda identifierar ett antal s.k. kroppstyper (konstitutioner eller ”doshas”), som var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.

Vata

Vata dosha (kroppstyp) är ansvarig för alla rörelser i kropp och sinne, t ex muskelrörelser, nervimpulser och tankeprocessen. Vata kan sägas bestå av de två elementen rymd och luft, vilket gör Vata mycket rörlig och lättpåverkad.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Vata kroppstyp:

 • Smal, slank kroppsbyggnad – går ej lätt upp i vikt.
 • Oregelbunden hunger och matsmältning.
 • Ytlig sömn med tendens till sömnbrist.
 • Entusiastisk och energisk till sin läggning.
 • Lär sig nya saker snabbt, men glömmer också snabbt.
 • Tendens till att oroa sig. Tendens till bristande självförtroende.

Vata-personer är ofta föränderliga och oförutsägbara. Det gör att de lätt får oregelbundna vanor. De har en benägenhet att bli hyperaktiva och överentusiastiska. Vid obalans agerar de ofta impulsivt och planlöst. De kan känna sig spända, splittrade och nervösa och kan ha svårt att slappna av. De har ibland svårt att fatta beslut, eller att veta vad de vill.

Deras stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.

Vata kontrollerar centrala nervsystemet; psykiska och psykosomatiska åkommor kan ofta härledas till Vata-obalans.

En person med balanserad Vata-konstitution är smittsamt entusiastisk, energisk, spontan, flexibel och snabb i tanke och handling.

Vata i obalans innebär ett överskott på Vata-egenskaperna i sinne och kropp. Detta kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, förstoppning, torr hud, gaser, högt blodtryck, värk (oftast i huvud, rygg och leder), muskelryckningar, menstruationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet m m.

Pitta

Pitta dosha (kroppstyp) är ansvarig för matsmältningen och ämnesomsättningen. Pitta kan sägas bestå av elementet eld samt lite vatten. Det innebär att Pittas främsta egenskap är värme.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Pitta kroppstyp

 • Medium kroppsbyggnad.
 • Företagsam, gillar utmaningar.
 • Skarpt intellekt.
 • Stark hunger och matsmältning.
 • Tendens till irritation och ilska, speciellt under stress.
 • Ljus, känslig hy, blont eller rött hår.
 • Ogillar alltför varmt väder.
 • God talare, karismatisk.

Pitta-personer är ofta intensiva och t o m frenetiska i sin läggning. Det är den inneboende värmen i Pitta-doshan, som ger dess brinnande energi och intensitet.

De är ofta mycket bestämda, vet vad de vill, och kan vara mycket viljestarka, envisa och dominerande. Ofta är de tidsmedvetna och ogillar att slösa bort sin tid. Pitta-personer har bestämda åsikter om det mesta och gillar att argumentera. De är ofta utpräglade ordningsmänniskor med sinne för organisation och ledarskap. De är ofta målmedvetna och effektiva i sitt handlande. S k ”arbetsnarkomaner” har ofta Pitta-konstitution.

En person med balanserad Pitta-konstitution har en varm personlighet. Känslig, omtänksam med utstrålning.

Pitta i obalans innebär ett överskott på värme vilket ger ett ”hett” humör och ”heta” symtom. Personer med Pitta-obalans kan vara lite burdusa och upplevas kritiska. De kan lätt få hudproblem och har ofta anlag för inflammationer. Svidande eller brännande sensationer i magen, halsen, ögonen, på huden etc är tecken på Pitta-obalans. Omättlig hunger och törst är också typiska för Pitta-obalanser.

Kapha

Kapha dosha (kroppstyp) är uppbyggd av vatten- och jordelementen, och ansvarar för de strukturella principerna i kropp och sinne. Kapha ger kroppen dess styrka och motståndskraft. Grundtonen hos Kapha-konstitutionen är avslappnad.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Kapha kroppstyp

 • Solid kraftig kroppsbyggnad, tendens till viktökning.
 • Stark och uthållig, jämn energinivå, blir sällan sjuk.
 • Lugn personlighet, blir sällan arg.
 • Tar långsamt till sig ny information, men har gott minne.
 • Långsam matsmältning, låg hungernivå.

Personer med Kapha-konstitution är ofta välbyggda med kraftiga muskler och kraftig benstomme.

Kapha dosha är till sin natur långsam vilket gör personer med dominerande inslag av Kapha långsamma i sin aktivitet; de äter långsamt, talar långsamt, blir långsamt arga eller upprymda, vaknar långsamt på morgonen, smälter maten långsamt etc.

Kapha-personer är utpräglade vanemänniskor, som ibland kan ha svårt att acceptera förändringar.

Personer med kapha-dominans tar ofta tid på sig för att fatta beslut. Kaphas långsamhet kompenseras av hans/hennes naturliga fallenhet för metodik och struktur, vilket gör att energi aldrig spills på onödiga aktiviteter.

Obalans i Kapha-dosha (dvs för mycket Kapha) kan i begynnelsestadiet märkas som ökad tyngdkänsla i kropp och sinne. Vidare kan det leda till viktökning, allergiska problem, problem med slemhinnor, depressioner m m. Kapha är den stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser (sjukdomar).

En person med balanserad Kapha-konstitution är lugn, sympatisk, kärleksfull och förlåtande. Han/hon skapar ett lugn omkring sig – lugnar ner en stressfull atmosfär genom sin blotta närvaro.

Källa: Wikipedia