Etikettarkiv | liv

Finns det liv i universum

De sju livsformerna!

Fairy water 2

Skrivet av Joakim R S Nilsson 

http://astromantra.se

En definition av liv

Allt manifesterat är faktiskt liv; formen och medvetandegraden utgör enda skillnaden.

Att enbart erkänna organiska, kolbaserade organismer som liv är en mycket grov förenkling av Universums mångfald. Uppslagsböcker kallar ofta animismen för en primitiv tro men dess grundsatser är i allt väsentligt riktiga; alla yttringar är besjälade. Livet skiftar form och medvetandet tar sig olika uttryck men det finns en själslig aktivitet bakom allt manifesterat. Buddhismens respekt för allt livs helighet är en bra utgångspunkt.

Men om alla yttringar ses som besjälade så borde det finnas en slags ”referensram” som ligger utanför livet. Detta något finner vi i ursubstansen till allt skapat; tomrummet eller vakuum, som det även kallas. Tomrummets enheter i sig (nol) och det omgivande mellanrummet i sig (nil) är inte besjälat. Men så fort en nol bryter sig loss från de övriga uppstår livet i form av en nolit och en nilit. Även vågformationer i vakuum måste ses som liv.

De sju livsformerna 

Universum utgår från sju fundamentala livsformer* i sin skapelse: Formväsenden, växtväsenden, andeväsenden, djurväsenden, människoväsenden, änglaväsenden och devaväsenden. Varje väsensform har vissa kännetecken och egenskaper och medvetandets art skiljer sig också åt i en jämförelse. Det är inte alltid så lätt att känna igen exempelvis ett djurväsende som befinner sig utanför vår erfarenhetssfär, i en annan storleksdimension eller kanske på ett annat tillvaroplan. Låt oss ändå försöka finna några attribut som karakteriserar väsensformerna:

Formväsenden
Till denna väsensgrupp räknas, enkelt uttryckt, alla formbundna manifestationer som inte är av organisk natur. Dit hör exempelvis virus, sandkorn, kristaller, glas, metallobjekt, stenar, månar eller neutronstjärnor. Väsendets kroppsgestalt är oftast fristående från omgivningen men agerar inte utan ledning. Emellertid är det högre jaget mycket kraftfullt och därför påverkas omgivningen indirekt. Kristallenergin är en yttring av detta inflytande.

Även om formväsenden inte förnimmer den yttre världen så är de ändå medvetna i en inre värld; minnesvärlden. Genom att fokusera på vissa subtila energier går de in i och återupplever händelser från tidigare inkarnationer. I fråga om kommunikation har formväsenden en direktförbindelse med det högre jaget och även det universella jaget som man kan kalla Gud. Formväsendens livscykel är ofta lång men deras existens är på intet sätt evig.

Växtväsenden
Man kan säga att växtväsenden är alla organiska manifestationer som normalt sett har en stationär livsplats, de förflyttar sig inte när de väl ”slagit rot”. Förutom de växter vi känner så väl finns det växtväsen i mikrokosmos. Som exempel kan nämnas att elektronen som ingår i en atom som ingår i en molekyl som ingår i en växtcell per definition är ett växtväsende. Går man upp till makrokosmos finner man till exempel att solen, kring vilken det kretsar planeter med växter som högsta livsform, per definition också måste räknas som en ”växtorganism”.

Växtväsenden är i regel endast vagt medvetna om sin omgivning. De kan skilja mellan de mest fundamentala variationerna i livsbetingelser såsom ljus och mörker, värme och kyla, fuktighet och torka. De kommunicerar på ett enkelt sätt genom kemiska substanser. Med hjälp av ett primitivt nervsystem kan de vidta en del begränsade åtgärder när deras kroppar utsätts för angrepp. Man bör ändå inte känna skuld inför att äta upp växterna eller använda dem i andra ändamål. Växternas liv är kärleksfulla offer, de kan ta illa upp om man inte nyttjar dem.

Andeväsenden
Den grupp som jag valt att kalla andeväsenden innefattar alla formlösa (amorfa) väsen. Dessa varelser ändrar kontinuerligt sin struktur i överensstämmelse med betingelserna i deras omgivning. Till gruppen räknas bland annat vattendroppar, floder, sjöar, hav, strömmar, moln, vindar och eldslågor. Något mindre kända medlemmar i gruppen är ljud- och vätskevågor, gasbubblor (atmosfärer), plasmamoln, , solsystem, nebulosor och irreguljära galaxer. Inom talsymboliken förknippas gruppen med siffran tre som står för volymen, de tre dimensionerna.

Andeväsenden har smak och känsel och registrerar dofter, de orienterar sig efter omgivningens elektriska och magnetiska fält. De har inga fysiska öron men känner av ljudvågor, synen fungerar på ett liknande sätt men är endast svagt utvecklad. Det finns ett påtagligt medvetande hos dessa väsen men det föregår en ständig kamp mellan en automatisk beslutsfunktion och en mer impulsiv vilja. Kluvenheten innebär att andeväsenden i regel uppvisar en viss nyckfullhet i sitt beteende. Man kan aldrig i förväg veta hur de reagerar i olika situationer.

Andeväsendens förmåga att förflytta sig är begränsad, de kan inte avvika från övergripande förhållanden. Men inom ett visst område, en ocean, en flod eller kanske en luftström, där har de vissa möjligheter att på viljans bud förändra sin position för att påverka omgivningen. Man bör alltid vara försiktig i mötet med dessa väsenden.

Djurväsenden
Dessa väsen har utvecklat förmågan att förflytta den egna kroppsgestalten för att därigenom uppnå fördelar av olika slag. Till gruppen djurväsenden hör många livsformer som vi inte till vardags förknippar med djursläktet. Ett par exempel är molekylen som ingår i en djurcell, bakterien som lever inuti ett djur samt planeten som förutom att frambringa växter även hyser andar och djur. En djurplanet har faktiskt förmågan att påverka sin omloppsbana runt den aktuella solen. Avsikten med det kan vara att skapa ett gynnsammare klimat för ett visst artbestånd.

Djurväsendet har ett fullt utvecklat medvetande om sig själv och sin omgivning. Beslutsprocessen bygger på en kombination av nedärvda mönster och viljestyrda beslut. Djurväsendet kan ha färdigheter inom det intellektuella området men uppfattar i regel inte orsakssamband. Kommunikationen sker huvudsakligen med doftsignaler men ljud och kroppsspråk används i allt högre grad ju högre utvecklingsnivå djuret befinner sig på. I talsymboliken är siffran fyra djurens tal. Det genomgående draget är snabbheten som de uppnår genom att röra sig på fyra ben.

Människoväsenden
Sinnebilden för denna väsensgrupp är den upprättgående varelsen med ett huvud, två armar och två ben. Detta ger talet fem som är människans tal. Den arketypiska bilden återkommer ständigt oavsett väsendets storlek, art eller livsmiljö. Men kännetecknet för en människa är ofta fördolt och visar sig då endast indirekt. Ett organ i en mänsklig kropp är per definition ett självständigt och besjälat människoväsende. Samma sak gäller solen som hyser planeter med människor som högsta livsform eller galaxen där just människan utgör skapelsens krona.

Människans stora fördel medvetandemässigt är tveklöst hennes förmåga att kunna reflektera över sig själv och sin situation. Den intellektuella kapaciteten står i centrum, logiska och analytiska tankeprocesser spelar en allt större roll i beslutsfattandet. En styrka ligger även i det talade ordet, människan kan direkt och indirekt utbyta erfarenheter med sina artfränder. Budskapen blir allt mer konkreta ju mer språket utvecklas. Med hjälp av den muntliga traditionen har människan kunnat hjälpa minnet och överbrygga tidsgapet mellan olika generationer.

Änglaväsenden
Till det yttre är denna väsensgrupp inte så olik den föregående. Även änglaväsenden framträder i en mångfald olika skepnader såsom atomer, celler, humanoider, planeter, solar, galaxer etc. Änglarnas tal är siffran sex som står för armar, ben och även ett par vingar, även om vingarna emellanåt endast är ett symboliskt attribut. Ett par vingar (synliga eller osynliga) hos dessa väsen visar just deras rörlighet. Ofta bryter änglaväsendet upp från sin ursprungliga miljö för att träda i kärleksfull tjänst på annan ort. Ängeln är vandraren som kommer in utifrån.

De änglaväsen som här avses kan alltså vara av fysisk natur, man kan möta en ängel på gatan och tro att det är en helt vanlig människa. Medvetandemässigt finns ändå en skillnad för ängelns känsloliv är i full balans och dess intuitiva förmåga är högt utvecklad. Ängeln har en ren och klar kanal till kulturella och andliga skatter som finns lagrade i kosmiska energier. Denna klarsyn sammantaget gör att änglar kan distansera sig från sig själva och intressera sig för andras behov. De är alltid uppfyllda av en önskan att hjälpa andra finna vägen till harmoni.

Änglaväsendens kommunikation äger rum på samma villkor som för människan. En skillnad ligger i att änglarna även utvecklat det skrivna språket, dvs tecken som förmedlar olika budskap från skrivaren. Att människorna på jorden redan nu använder skrift beror på de täta kontakter som förekommit med änglaväsenden i det förgångna. Änglarnas inflytande visar sig också i språkets natur. Jordiska språk förändrar sig ständigt och har en invecklad uppbyggnad. Änglarnas språk är mer tidlösa och präglas istället av enkelhet, skönhet och ändamålsenlighet.

Devaväsenden
Denna väsensgrupp deltar inte längre i den kollektiva verksamheten. Devaväsendet har lämnat det världsliga bakom sig och uppsökt sin egen själsliga sfär. Egenvärlden, devaväsendets vistelseort, är ingen plats i vanlig bemärkelse. I det ordinära väsendets förnimmelse är själens betraktelse riktad utåt, mot den kollektiva världens materiella och andliga energier. Själen har dock möjligheten att vända betraktelsen inåt och väsendet förnimmer då ett vitt ljus vilket upplevs som ett rum. I detta rum har väsendet frihet att låta tankarna gestaltas och få liv.

I Egenvärlden antar väsendet den gestaltning som passar för stunden men möjligheten att framträda såsom icke gestaltad finns också. När så erfordras skapar väsendet individer som spelar olika roller i dennes värld. Det är dock devaväsendet som danar deras karaktärer, styr deras liv och avgör deras öde. Kommunikationen mellan devaväsenden sker genom ”universell telepati”. Detta betyder att de själsliga sfärernas invånare inte behöver kommunicera aktivt, för i samma stund devaväsendet tänker tanken är innebörden uppenbar för motparten.

* Livsformernas benämningar kan skapa förvirring eftersom orden är belastade. Med andar avses naturväsen av exempelvis vatten och luft, ej avlidna väsens andar och i regel ej folktrons andar. Med änglar avses fysiska väsenden och således varken alver, keruber, serafer, eller skyddsänglar.

Skildringen av livsformerna i den här artikeln är helt naturligt av en generell och summarisk natur. En utförligare redogörelse skulle möjligen förbättra förståelsen och klarheten men risken finns att artikeln då istället blev tung och oöverskådlig. Ämnet är svårt och felaktigheter kan säkert förekomma. Håll utkik efter uppdateringar här.

Copyright © Joakim R S Nilsson

http://astromantra.se

Din andliga resa

Andlig utveckling

Ängla flicka sjö

Text skriven av Daniel B. Holeman

Den andliga utvecklingen är lika individuell och unik för var och en av oss som våra fingeravtryck. På ett sätt kan man säga att hela livet är en andlig utveckling för alla människor på Jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg medvetet och de som vandrar vägen omedvetet. I den här texten inriktar jag mig på de senaste. De som lever sina liv omedvetna om att de faktiskt utvecklas skulle troligtvis aldrig ens säga att de utvecklas på det andliga området.

En medveten andlig utveckling påbörjas ofta på ett dramatiskt sätt. Det kan vara en livskris orsakad av skilsmässa, en nära anhörigs bortgång, förlust av arbete, abort etc. Många gånger startas resan efter en depression. Hur som helst så är det ofta något stort och dramatiskt som helt plötsligt och orubbligt sätter hela tillvaron på sin spets. Man kanske börjar ifrågasätta hela sitt liv och kanske framförallt meningen med livet. Människor lägger ofta olika betydelse i uttrycket andlig utveckling. Jag ser andlig utveckling som en resa. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst. I detta ingår att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.

Allt fler människor känner och får kontakt med högre dimensioner av liv, både inom sig själva och utifrån. Vi får upplevelser av andra världar, andra tider och andra tillstånd. Allt fler söker sig också till att utforska de delar av sig själv som under långa tider varit negligerade eller inte fått den uppmärksamhet man egentligen kanske önskat.

Meditation, drömresor, inre resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar är alla saker som kan utmana oss att tänka större, och som lockar oss att leta inåt i oss själva. Dessa upplevelser tror jag är ett fantastiskt sätt att spegla och vidga vår aktuella världsbild, den kontext av tid, rum och händelser vi har valt att bygga upp för att leva, utvecklas och återupptäcka oss själva här och nu.

De upplevelser vi får tror jag är både starkare och mer bestående än de man rent intellektuellt kan läsa sig till, att rent praktiskt få känna och fysiskt få uppleva vad som händer i kroppen är en signal till själen att: Detta är verkligen verkligt!

Det är inte längre bara en intellektuell strävan, eller en belöning för duktigt och tillräckligt många lästa böcker, helt plötsligt är det en inre Sanning. Ett redskap att använda i sökandet efter den JAG ÄR.

En del upplever dessa omvälvande och utmanande händelser spontant, medan de flesta av oss får hjälpa livet på traven genom att själva ta initiativ till dem, vilket inte är det minsta mindre omvälvande, eller för den delen med mindre inverkan av universum, det är bara lite mindre uppenbart att så är fallet.

Det sanna jaget är precis det orden säger de bästa positiva elementen inom dig själv, den mest uppmuntrande aspekten på din inre styrka och Ditt personliga uttryck för Gudomligheten inom dig. Den förbinder dig med allt annat som existerar och är din kanal till den mänskliga potentialens resurser.

Ditt sanna jag är också av största betydelse i din inre meditationsdialog.

Många av oss har svårt att ta itu med problem och granska våra egna misslyckanden och misstag om vi inte kan diskutera dem med någon. Det sanna jaget är den aspekt av dig själv med vilken du faktiskt kan föra en diskussion om vad det än är som bekymrar dig.

Din koncentration och din fokusering på en enda punkt är det som befriar dig en aning och låter avståndet mellan dig och ditt sanna jag minska och ger dig möjlighet att granska dina val, handlingar och dina tankar ur en mer objektiv synvinkel. Ditt sanna jag kan ge dig det perspektiv du behöver för att omvärdera situationer, relationer och dig själv.

Vi har alla våra personliga uppfattningar om Gudomligheten och om allt det som gömmer sig inom oss. I själva verket kan kanske vår uppfattning om hur det förhåller sig med ”riket inom oss” kännas betungande, abstrakt och intetsägande ifall vi inte skapar oss en personlig bild av det. Men tänkt då på att du kan välja att konkretisera ditt eget inre sanna jag precis så mycket som du önskar. Du kan höra, se, känna eller på vilket annat sätt som helst uppleva eller bara veta att det är där.

Du kan för ditt inre skapa en fantastiskt skön fåtölj mitt på en behaglig sommaräng i vilken Du kan sitta och ta emot budskap från ditt sanna jag.

Det kan vara ett bord gjort av pulserande kristall där det ligger en bok i vilken det står meddelande från ditt eget Inre. Det kan vara i en eld jordens glödande inre eller i en rymdfarkost i det tyngdlösa Kosmos. Det kan vara en vibrerande energi eller en vis persongestalt, bara din egen fantasi sätter gränser för hur ditt eget sanna jag kan hjälpa och stötta dig.
Om du inte känner att du hittar det sanna jag du letar efter i dina meditationer eller fantasier, tveka inte att be om hjälp. Använd dig av guidade meditationer, inre resor eller andlig rådgivning, någon form av medial konsultation, konst, litteratur, musik eller vilka andra inspirationskällor som helst för att hitta allt du önskar finna!

Vår andliga utveckling går inte ut på att fjärma oss från världen och vardagen utan på att kunna leva medvetet, bli mer vakna och närvarande i allt. Att leva med ett öppet hjärta.

Det kan skapa en kärlek till världen som ger kraft och lyster åt livet. Tid för stillhet behövs för att vi ska kunna känna att livet inte bara går ut på att existera utan att det är en gåva att ta vara på. Dag för dag.

Några hjälpmedel på vägen kan vara meditation, yoga, qi andning, qigong, tai chi, inre resor, drömresor samt bön, en daglig stilla stund eller i början till och med bara en stunds medveten avkoppling, kanske till lite stilla musik.

En plats där du kan vara ostörd, tända ett ljus, sätta fram en blomma eller något annat vackert. Kanske vill du använda visualisering, kanske läsa några rader ur en speciell bok. Det finns mycket litteratur som talar till vårt innersta.
Kanske är du så stressad att du inte kan tillåta dig att slå dig till ro utan upplever oro istället. Pröva att promenera. Ta de stilla stunderna utomhus och lyssna medvetet till naturen, till vinden och fåglarna. Somliga får sina djupaste andliga upplevelser via naturen.

För att kunna leva mer helhjärtat i livet behöver vi starta med att dra oss undan och få distans. Känna efter vad som egentligen är viktigt. Det underlättar om vi kan skapa en rutin av stunderna och låta dem bli en självklar del av vår dag. I början kan de vara mycket korta.

För den som är helt ovan vid att lyssna inåt kan det ta tid att vänja sig vid det gensvar inifrån som stilla stunder ger. Vänta dig inte att du i dina stunder måste uppleva något särskilt som du kanske har hört eller läst att man gör. Vår själsdialog är unik och vår känsla och upplevelse också. Det som behövs är lyhördhet, tillit och tålamod.

Att meditera, kontemplera i grupp kan ofta ge en intensivare upplevelse än då man sitter ensam, särskilt om man är ovan, och det är naturligt eftersom det skapas ett starkare ”energifält”. Om man har möjlighet är det alltså bra att samlas några stycken. Det kan räcka med en så liten grupp som tre personer.

Vill man använda speciella meditationstekniker bör man ha en lärare eller uppsöka ett center eller skola där man får lära sig hur man ska göra. Det är viktigt. När man börjar på egen hand bör man göra det hela så enkelt som möjligt. Viktigast är avspänning, stillhet och andrum.

Den som på allvar fördjupar sitt sökande kommer att upptäcka att någon typ av andlig disciplin både kan ge form, stöd och frihet till den andliga utvecklingen. När vi här talar om andlighet har det alltså varken att göra med häftiga upplevelser, magiska lekar eller regler i religioner eller sekter. Vi ser den andliga utvecklingen som helt personlig och den andliga dimensionen som en naturlig del av allt i våra liv.

Många sökare som kommit ett stycke på vägen längtar efter att uppleva en kontinuitet av det andliga i vardagen men har svårt att hitta former.

Somliga har problem att integrera andliga upplevelser som påverkat dem starkt med den vardagliga rutinen. Man kan tycka att upplevelserna man haft är så väsenskilda från vardagen eller ens ”gamla liv” att man inte ser hur de ska passa in. Det händer också att någon överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma ”insikter” som man själv.

Vår andliga utveckling består emellertid av många ”genombrott” vilka inte är målet utan stadier på vägen. Det kan behövas en hel del sådana för att vi ska komma till det stadiet när vi accepterar både oss själva och andra som vi är. Fallgroparna på vägen är många. Först när vi låter tolerans och förståelse bli mer än ord kan vi tillämpa de andliga idealen i vardagslivet på ett enkelt och självklart sätt. I buddismen finns en enkel sentens som lyder ”före upplysningen hugger du ved och bär vatten – efter upplysningen hugger du ved och bär vatten” och den är mycket insiktsfull.

Livet har sina skiftningar och perioder och då och då hamnar vi i situationer då de stora frågetecknen stiger upp, ibland genom yttre händelser och emellanåt genom en naturlig inre utveckling.

Känslan av djupare mening kan bara upplevas när vi ger oss tid att vara i kontakt med vårt innersta. Men den är inget självklart som inte kan komma att ifrågasättas även av den djupast andligt medvetande. En person i medveten utveckling är inte befriad från inre och yttre konflikter, tvärtom, men skillnaden är att han/hon är medveten om dem, villig att bearbeta och göra något åt dem. Även de religiösa skrifterna beskriver tvivel, mörker och förtvivlan.

Det krävs mod att leva medvetet. Att våga se, känna och agera utifrån hjärtat. För det mesta lever vi avskärmade för att ”klara av verkligheten”. Vi orkar inte ta till oss allt eller engagera oss. Vi skapar en ”bubbla” omkring oss. Tyvärr gör den bubblan också att vi kan uppleva oss mycket ensamma. Så behöver vi hitta tillbaka ”ut i världen” och den enda vägen går via hjärtat och är inte smärtfri. Att leva helt är att våga leva genom ljus och mörker, glädje och sorg.

Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Vårt samhälles närmast hysteriska jakt efter ”lycka” med rädsla för allt som utmanar den är inte helt sund. En djup, äkta, positiv livsattityd kan bara byggas inifrån och vi behöver bygga på den hela livet genom alla olika förändringsfaser som livsutvecklingen innebär.

Ett andligt perspektiv på tillvaron är ovärderligt. Tron på ett meningsfullt universum hjälper oss att få perspektiv på till synes oöverstigliga problem. Om vi kan tänka oss att våra svårigheter hjälper oss växa och utvecklas, att de har någon slags mening, blir de lättare att gå igenom. Vi behöver då inte heller förtränga dem eller fly ifrån dem. Men ett andligt perspektiv kan bara mogna och växa fram inifrån, det är ju inget vi tankemässigt kan bestämma oss för.

Sorg och tvivel är naturliga delar av livet och ofta steg i utveckling och livsförändring. Otaliga är de människor och öden som berättar oss det.

Det är viktigt att våga ta hjälp på olika sätt när vi känner att vi behöver det men även att få brottas med inre tvivel, sorg och andra utmaningar då de dyker upp. Om vi tillåter det kan det bli lättare att tala om känslorna och enklare att kunna bearbeta dem. Andlighet och andlig utveckling har att göra med de djupaste livsprocesserna.

Det är naturligtvis bäst om vi har någon vi kan tala med och anförtro oss åt men det finns också massor med litteratur som kan hjälpa oss att bättre klara av tvivlets utmaningar eller träna oss att se klarare vad livet består av. I andras berättelser kan vi också få känna igen oss trots att vi är unika och genom andras öden kan vi hitta styrka. Vi människor har oerhört mycket gemensamt genom liv och död.

Livet är en gåva att ta vara på. Släpp in lusten i ditt liv.

Copyright © Daniel B. Holeman